Ing. Bc. Anna Šúňová, PhD., Ing.Paed.IGIP, DBA

Učiteľ, ktorý nedokáže podporiť aj toho najslabšieho žiaka v triede, si nezaslúži titul učiteľ.

Učiteľka, programátorka, animátorka, copywriterka, prekladateľka, moderátorka, hudobníčka…

VZDELANIE

2018 – získanie titulu DBA (Doctor of Business Administration) Vysoká škola manažérska vo Varšave, Fakulta vrcholového manažmentu – doktorát, dizertačná práca na tému Implementácia nových strategických metód v procese kontinuálneho zlepšovania manažmentu strednej odbornej školy.

2018 – získanie titulu Ing.Paed.IGIP – medzinárodný odborný učiteľ na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom.

2015 – získanie titulu PhD., Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta – doktorát, dizertačná práca na tému Strihateľnosť vysokopevných plechov.

2014 – ukončenie štúdia Vysokoškolskej pedagogiky na Katedre jazykov Technickej univerzity v Košiciach.

2011 – získanie titulu Ing., Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, odbor Technológie a materiály – inžinier, diplomová práca na tému Návrh webportálu pre projekt KEGA.

2009 – získanie titulu Bc., Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta – odbor Počítačová podpora strojárskej výroby, bakalárska práca na tému Tutoriál pre 3D grafické systémy.

1997 – maturita na SPŠ Strojníckej v Košiciach.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2022 – učiteľka Informatika, Tvorba webstránok, Ekonomika, Počítačová animácia a prax 3D, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Manažment a marketing (trvá)

2019 – asistentka generálneho riaditeľa

2017 – odborná učiteľka / špecialistka pre odborné predmety Automobilová výroba, Strojníctvo, Strojárstvo, Informatika, Etická výchova, Anglický jazyk

2016 – IT tester – testovanie softvéru Edupage a testovanie aplikácie Núcem.

2012 – učiteľ – školiteľ na vysokej škole

2011 – technický špecialista ORACLE databáz

2010 – technický špecialista MS SQ databáz

2007 – grafička a správca webu

2005 – senior analytik a programátor pre webové aplikácie

2004 – grafička a DTP

2000 – správca dátového modelu a programátor webových aplikácií

1998 – prekladateľ – tlmočník z/do anglického a nemeckého jazyka

1997 – referent projekčnej a inžinierskej činnosti

CERTIFIKÁTY A ŠKOLENIA

2023 – Certifikát aktualizačného vzdelávania „Konflikt alebo šikana?“

2023 – Certifikát aktualizačného vzdelávania „Budovanie a upevňovanie vzťahov na pracovisku“

2018 – Certifikát Ing.Paed.IGIP – Medzinárodný učiteľ odborných predmetov

2014 – Kurz rétoriky

2013 – Štátna skúška z anglického jazyka

2012 – Zváračský kurz MIG/MAG

2010 – MICROSOFT MS SQL Server 2008

2010 – MICROSOFT T-SQL

2006 – Kurz španielskeho jazyka

2005 – Absolvovanie programu HELP

2002 – ORACLE data modeling

2002 – ORACLE relačné databázy a návrh

2002 – Kurz anglického jazyka – technická angličtina

2001 – Datové modelovanie

2001 – MICROSOFT MOC 1017

Volám sa Anna a som obyčajná mama, učiteľka, bývalá programátorka, analytička a prekladateľka. Pochádzam z učiteľskej rodiny, kde mama učila slovenský jazyk, dejepis na základnej škole a otec, inžinier a právnik, pracoval ako riaditeľ v hutníckej spoločnosti. Rodičia mi dali pevné základy do života a pochopila som, že systematickým cieľavedomým vzdelávaním sa mi otvoria obzory z rôznych odvetví a ja budem môcť tieto nadobudnuté vedomosti odovzdávať ďalej.

Po škole som nastúpila do zamestnania, kde som niekoľko rokov pôsobila ako tlmočníčka a prekladateľka z a do anglického a nemeckého jazyka. Neskôr som v americkej spoločnosti urobila kariéru v oblasti IT, kde som pôsobila celkovo 15 rokov. Dennodenne som bola nútená komunikovať v angličtine, písať rôzne výkazy k výrobe, či robiť konferenčné hovory s vrcholovým manažmentom. Tu som prišla som do styku s riadením BOZP a riadením kontinuálneho zlepšovania spoločnosti, kde som ako IT špecialista mala možnosť a prístup do manažérskych systémov v súlade s normami ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 a OHSAS 18001 a zúčastňovala som sa interných a externých auditov.

Po 15 rokoch v IT mi prišla ponuka z Technickej univerzity, kde som v roku 2012 nastúpila ako učiteľ – školiteľ na katedru Technológií a materiálov. Tam som učila technickú angličtinu, odborné predmety a informačné technológie a viedla som niekoľko projektov týkajúcich sa zavádzania e-learningových systémov do vzdelávania na univerzite. So študentmi sme sa zúčastnili mnohých súťaží, napr. Čo ja viem, absolvovali sme rôzne školenia týkajúce sa súčasného vzdelávania a budúcnosti vzdelávania a pod. V tom istom roku som začala študovať na doktorandskom štúdiu, popri ktorom som si urobila štátnu skúšku z jazyka anglického na Katedre jazykov a z pedagogiky na Katedre inžinierskej pedagogiky, ktorá mi bola uznaná ako 1. atestácia a týmto som požiadala o vydanie titulu Medzinárodný učiteľ odborných predmetov, Ing.Paed.IGIP.

V roku 2017 som sa presťahovala bližšie ku Bratislave a toho roku som nastúpila ako učiteľka anglického jazyka a odborných predmetov na Strednú odbornú školu automobilovú – Duálnu akadémiu. Bola som triedna učiteľka prvákom na trojročnom odbore, absolvovala som s nimi aj zahraničný pobyt v Anglicku (Portsmouth, Londýn), v Belgicku (Brusel) vďaka programu Erasmus a zúčastnila som sa školenia Lions Quest Slovakia – Umenie dospievať, ktoré mi veľmi pomohlo pri práci s problémovými žiakmi, nakoľko išlo o preventívno-výchovný program zameraný na základné a stredné školy. O aplikácií týchto metód mi vyšiel aj článok v časopise Lions Quest.

Od roku 2021 som vyučovala odborné predmety Informatika, Tvorba webstránok, Počítačová animácia a prax 3D, Ekonomika, Manažment a marketing a BOZP na Súkromnej škole umeleckého priemyslu animovanej tvorby v Bratislave a od roku 2023 pôsobím ako učiteľka Informatiky a zároveň ako školský digitálny koordinátor na Spojenej škole sv. Františka Assiského v Malackách. Počas pôsobenia na stredných školách som napísala niekoľko príručiek pre uľahčenie vzdelávania v odborných predmetoch. Momentálne participujem na významnom slovenskom projekte Encyklopédia poznania: https://www.encyklopediapoznania.sk, kde som významnou prispievateľkou pre oblasť odborné predmety v oblasti manažmentu, informatiky, anglického jazyka, strojárstva a automobilového priemyslu. Mojim cieľom je robiť prácu, ktorá ma bude baviť. A práca s deťmi ma napĺňa.